Recent Changes - Search:

edit SideBar

Feedback

Använt på rätt sätt är feedback ett oöverträffat sätt att snabba på sin inlärning. Feedback ger bättre självförståelse, förbättrar ens förmåga att prioritera och utvecklar ens teknik och sociala kompetens. Feedback är dock svårt, både att ge och ta emot, på ett effektivt och utvecklande sätt.

I det här dokumentet beskrivs hur feedback fungerar inom Kendo och vad man behöver tänka på. Det viktigaste i dokumentet är de tre idiotsäkra råden i kapitlet Praktiska råd. Läs och lär in dessa särskilt.

Feedbackkultur inom kendon

I kendo finns ett informellt regelverk och en kultur som kan tyckas i vissa delar vara främmande för oss som har fostrats med västerländsk pedagogik. Om man inte förstår och lär sig se dessa aspekter blir det lätt svårare än vad det skulle kunna vara att tillgodogöra sig den kunskap som man söker efter i sin kendoträning.

Det viktigaste att se i kendotraditionen är att respekten för kunskap alltid ska vara vägledande. Kunskapen tillsammans med viljeansträngningen är de två högst hållna egenskaperna. Det betyder att kendo blir väldigt hierarkiskt. Lärarna ska ha kunskap och eleverna ska visa viljeansträngning att lära sig. Även om man i botten har samma inställning som i väst, att läraren är till för eleven, så tar sig den attityden ett annat uttryck.

I relationen mellan elev och lärare så äger läraren en kunskap som eleven behöver. Det uppfattas då som oartigt om eleven anser sig veta bättre än läraren hur denna kunskap ska överföras. Likaså är det inte god ton i kendo att eleven vill bestämma vilken del av kunskapen som är den viktiga att börja med. Oftast finns det förklaringar till det som läraren anser och säger, men det uppfattas fortfarande som oartigt att kräva en förklaring istället för att acceptera lärarens goda vilja och erfarenhet. Motsvarande så är det inte god ton för läraren att ta emot pengar för egen del för sin undervisning. Det förutsätts att en lärare ger ut sin kunskap av kärlek till kendo. Den enda belöning läraren har är den respekt som eleven hyser för ens undervisning. Behandlar läraren sina elever illa är det givet att den respekten minskar, likaså är det givet att elevers respektlöshet minskar lärarens vilja att lägga obetalda ansträngningar på elevens utbildning.

Samma relation som ovan fast något mindre strikt finns mellan två utövare av olika grad. Den med högre grad har en informell uppgift att hjälpa och stödja den lägre graderades utveckling. Den lägre graderades uppgift är att visa en genuin viljeansträngning för att utvecklas och att visa respekt för den högre graderades hjälp och kunskap.

Det övergripande syftet med de ovan beskrivna samspelet är ständig förbättring. När samspelet fungerar bra så blir alla bättre på kendo. Lärare, elever, utövare av olika grader utvecklas alla av att arbeta på det ovan beskrivna sättet. Eleven får bra och välavvägda instruktioner, de i undervisande roller lär sig och utvecklas genom att de måste arbeta hårt för att vara både förebilder och att ge sådana instruktioner så att lärande blir optimalt för elever och lägre graderade kendoka.

Praktiska råd

Här kommer några tumregler som du kan börja använda dig av under de lektioner i kendo som du deltar i.

Först ges tre idiotsäkra råd som alltid duger. Sedan kommer lite mer råd för den som ytterligare vill utveckla sin förmåga att hantera feedback.

Tre idiotsäkra råd

  • Ge aldrig oombedd feedback till personer som är lika graderade eller högre graderade än du.
  • Tre bra T: Tacka, Tänk över och Testa all feedback du får
  • Tre dåliga F: Förklara, Försvara och Fråga

Att ge råd till någon som är lika högt graderad eller högre graderad är vanskligt av två anledningar: Dels är det oartigt, du säger underförstått att du nog är lite bättre än vad den andre är. Dels så kan du helt enkelt ha fel. Det du i din okunskap anmärker på kan vara något fullständigt korrekt som du bara ännu inte fått lära dig. Eller så kan det vara något som görs medvetet ”fel” för att träna upp någon annan, mer komplicerad aspekt av kendon.

Tänk på att all riktig feedback ges i ett gott syfte: för att förbättra din kendo! Någon anstränger sig alltså utan ersättning för att hjälpa dig. Allt annat än ett tack från din sida är extremt oartigt. Tänk över och testa feedbacken. Förstår du dess syfte? Bra! Om inte, se om du kan lura ut syftet genom att testa att göra som du har blivit instruerad. Hjälper feedbacken är det alltid bra att återigen, efter lektionen gå fram till den som hjälpte dig och tacka än en gång.

Att få feedback kan ofta kännas som att man blir negativt kritiserad. En naturlig reaktion är då att försvara sig. Försök låta bli med det! Tänk på det som nämndes ovan med syftet med feedbacken. En person som gör ansträngningen att försöka hjälpa dig blir illa belönad om du bara bestämmer dig för att säga emot. På samma sätt så är det ofta en dålig approach att förklara att man gör en sak av någon viss anledning. Återigen: den som ger feedback gör det för att hjälpa dig. Det är dig det handlar om. Att förklara är ett underförstått sätt att försöka byta roller: någon vill hjälpa dig och du vänder på det och säger att det snarare du som behöver hjälpa denna någon. Om ditt syfte är att stärka ditt eget ego och arbeta för att ingen i framtiden ska anstränga sig för att hjälpa dig så är det ett jättebra sätt. Om du å andra sidan vill bli bättre på kendo så är det inte bra.

Även om du inte förstår allt kring en viss feedback så försök även att låta bli att fråga. Självklart måste du fråga om du inte förstår men fråga dig själv först: Måste jag förstå det här just nu för att kunna testa att följa feedbacken eller kan jag vänta tills efter träningen med att fråga? Annars finns det ofta en risk att frågan blir ett förtäckt sätt att förklara och försvara. Tänk också på att när du frågar så ber du om ännu en tjänst. Den som hjälper dig gör dig en tjänst, om du sedan frågar ytterligare så ber du om fler tjänster. Det är lite som att någon ger dig en godis och du därefter ber om en till godis. Det är lite girigt och du bör understryka din tacksamhet och din respekt när du ber om ytterligare svar.

Lite fler råd för förbättrad feedback

Ibland är det kanske uppenbart att någon ger dig feedback med syfte att framhäva sig själv snarare än att hjälp dig. Det är fel. Men det är inte din uppgift att påpeka det felet. Två fel blir inte ett rätt. Du bör behandla sådan feedback på samma sätt som välmenande feedback.

Ibland är det svårt att förstå hur man ska göra för att följa två råd som tycks vara motstridiga. Lägg ner lite energi själv på att se om du kan komma på något sätt. Om du fortfarande går bet så ta kontakt (utanför ordinarie träningstid) med den lägre graderade av de två som gav dig råd och fråga hur man ska göra för att följa båda råden samtidigt.

Om du är högre graderad än någon som du gör en övning med. Testa att be om feedback, det kan tänkas att du får höra saker som är nyttiga för din Kendo. Samtidigt tränar du den andra på att tänka och analysera sin och andras kendo, vilket alltid är nyttigt.

Ibland fungerar det inte alls att följa ett visst råd. Om det inte är något din ordinarie tränare har sagt så kan du, när du väl har testat och märkt att det inte går, sluta att följa rådet. All feedback är egentligen i grund och botten åsikter. Alla åsikter är inte alltid rätt. Du har redan visat förslagsställaren respekten i att lyssna och pröva rådet. Fungerar det sedan inte så får du försöka med andra råd och instruktioner.

Om du ska ge feedback:

  • Fundera över varför du vill ge feedback, det ska vara för att hjälpa andra –inte stärka ditt ego
  • Fundera över vilket som är det bästa sättet att få feedback att fungera, berätta vad du ser och hur du tror att det skulle kunna korrigeras
  • Fundera på om den feedback du vill ge är den som mest behövs, den andres lärare kanske har lagt upp undervisningen så att fokus är på något helt annat.
  • Fundera på om du kan tänkas missförstå det som personen du vill ge feedback gör och på så sätt ge oanvändbar feedback
  • Förstå att de ovan nämnda funderingspunkterna faktiskt även utvecklar och förbättrar dig och din kendo.

Oavsett om du tar emot eller ger feedback så gäller följande grundregel: Tänk på at grunden i kendoträningen är att man möts tillsammans i vänskap för att hjälpa varandra att bli bättre.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 06, 2012, at 04:30 PM